ADVOKATFIRMAET

TRINE RJUKAN

Arbeidsrett

Jeg har god erfaring innen det arbeidsrettslige feltet og gir bistand angående arbeidstakeres rettigheter ved permittering eller oppsigelse og avskjed.

Arbeidstaker er gitt et sterkt stillingsvern mot usaklig oppsigelse og uberettiget avskjed gjennom arbeidsmiljøloven.

Oppsigelse skal skje skriftlig og før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstakeren og med arbeidstakerens tillitsvalgte. Oppsigelsen skal leveres personlig til arbeidstaker eller ved rekommandert brev. Oppsigelsen skal også inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å fortsette i stillingen, om de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen.

Dersom en arbeidstaker vil gjøre gjeldende at et arbeidsforhold ikke lovlig er brakt til opphør, eller vil kreve erstatning på grunn av opphør av et arbeidsforhold, kan arbeidstakeren kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Arbeidsgiver må da skriftlig underrette arbeidsgiver om dette innen to uker  etter at oppsigelsen er mottatt og arbeidsgiver skal sørge for at forhandlingsmøte blir avholdt snarest mulig og senest innen to uker etter at kravet er mottatt.

Arbeidstaker har i utgangspunktet rett til å fortsette i stillingen så lenge tvisten er gjenstand for forhandlinger eller inntil saken er avgjort ved rettskraftig dom forutsatt at søksmål er reist innen de lovbestemte frister.

Arbeidstaker kan gå til søksmål mot arbeidsgiver for at retten skal kjenne oppsigelsen ugyldig og kreve erstatning for usaklig oppsigelse. Erstatningens størrelse fastsettes skjønnsmessig.

I tillegg kan det oppstå vanskeligheter som er relatert spesielt til kjønn for kvinnelige arbeidstakere, som for eksempel ansettelser i forhold til likestillingsloven, rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel og saker om seksuell trakassering.

Dersom du har spørsmål om noen av de nevnte problemstillingene, kan du ta kontakt med meg på e-post: trine@advokatfirmaetrjukan.no eller ringe meg på mobil 98 62 65 20.