ADVOKATFIRMAET

TRINE RJUKAN

Bistandsadvokat – seksuelle overgrep

Dersom man har vært utsatt for voldtekt, incest eller seksuelle overgrep av lignende karakter og man ønsker å anmelde forholdet, har man krav på en bistandsadvokat som betales av det offentlige. Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta offerets interesser på alle trinn i prosessen.

Dersom man er i tvil om man vil anmelde et overgrep, kan man kontakte advokat for konsultasjon for å drøfte saken, for å få en vurdering og informasjon om hva en anmeldelse vil innebære for offeret. Dette betales av det offentlige.

Den som er offer i en sak av denne type, kaller vi for fornærmede. Som fornærmet i en straffesak som omhandler voldtekt eller vold i nære relasjoner, har man krav på å kunne ha med seg sin bistandsadvokat i politiavhør og i all annen kontakt med politi- og påtalemyndighet. Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser på etterforskningsstadiet og i forbindelse med en eventuell hovedforhandling for domstolene.

Under etterforskningen vil bistandsadvokatens oppgaver blant annet være å påse at politiet prioriterer saken og eventuelt foreslå at ulike etterforskningsskritt blir gjennomført dersom dette vil kunne bidra til å opplyse saken bedre. Fornærmede har krav på fullt innsyn i sakens dokumenter og kan gjennomlese disse sammen med sin advokat.

Videre vil bistandsadvokaten fungere som et bindeledd mellom fornærmede og politiet og fortløpende kunne orientere fornærmede om utviklingen i saken, samt videreformidle informasjon til politiet fra fornærmede. Dersom det blir aktuelt med foto- eller personkonfrontasjon, vil bistandsadvokaten kunne være med fornærmede under gjennomføringen av dette.

Dersom det reises tiltale i saken, det vil si at påtalemyndigheten skal føre straffesak mot gjerningsmannen for domstolene, vil bistandsadvokatens oppgave være å fremme et erstatningskrav i forbindelse med straffesaken på vegne av fornærmede.

Bistandsadvokaten vil kunne hjelpe fornærmede slik at hun kan være best mulig forberedt på rettsaken og den forklaring som skal avgis av henne for retten.

Når saken er ferdig etterforsket, vil det bli foretatt en helhetsvurdering av de beviser som foreligger. Dersom saken besluttes henlagt av politiet eller statsadvokaten, kan bistandsadvokaten hjelpe fornærmede med å påklage henleggelsen.