ADVOKATFIRMAET

TRINE RJUKAN

Grunnholdninger og ståsted

Min advokatpraksis er bygget opp rundt visse grunnprinsipper og ble også etablert i den hensikt å ha et overordnet formål. Jeg har et dyptfølt og sterkt engasjement for å styrke offerets rettssikkerhet.  Som bistandsadvokat tror jeg det er viktig med et personlig engasjement i bunnen av ens virke.

Det er mitt syn at det er viktig å arbeide for å bedre rettssikkerheten til voldsofre generelt og voldtektsofre spesielt. Samfunnets forståelse og kunnskap om voldtektsproblematikken har riktignok økt i de senere årene, men det er en lang vei igjen til voldtektsofre blir møtt med den respekt og forståelse de har behov for.

Mange voldtektsofre gir dessverre fortsatt uttrykk for at de opplever møtet med politi- og rettssystem som et nytt overgrep og at de føler at de ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Vi vet at mørketallene er høye i nettopp disse sakene og at mange ofre for seksuelle overgrep velger å ikke anmelde forholdet.

I utgangspunktet er jeg av den oppfatning at alle som har vært utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep bør anmelde dersom de tror at de vil makte den påkjenning dette er. Det vil alltid innebære en belastning å måtte gå igjennom en slik prosess, men samtidig tror jeg at dette vil hjelpe offeret på lengre sikt.  Vissheten om at man har gjort det man kan for å si ifra om den urett som er begått mot en, er et steg i riktig retning. Ved å velge å anmelde, plasserer man samtidig skylden der den hører hjemme: hos overgriper. Mange ofre sliter paradoksalt nok med skam - og skyldfølelse i forbindelse med et seksuelt overgrep. Anmeldelse kan være første steg på veien til å fri seg fra denne skyldfølelsen. Når man anmelder gir man også klart uttrykk for at man ikke finner seg i å måtte tie og det er et klart signal til overgriper om at man ikke godtar å bli utsatt for slike handlinger.

Når man anmelder et straffbart forhold til politiet, har de plikt til å etterforske saken.

Jeg søker alltid å kunne gi offeret god støtte, ikke bare på det juridiske nivå, men også på det mellommenneskelige plan. Det sistnevnte er meget viktig da ofre for seksuelle overgrep erfaringsmessig har stort behov for å møte forståelse og støtte i denne prosessen.