ADVOKATFIRMAET

TRINE RJUKAN

Vold- og mishandling

Vold mot kvinner er et meget stort samfunnsproblem som de siste tiårene har blitt satt på dagsordenen. Mange kvinner lever i lang tid i et destruktivt og nedbrytende forhold med menn som utsetter dem for psykisk- og fysisk mishandling før de klarer å bryte ut.

Vold i nære relasjoner kan være vold av psykisk, fysisk og seksuell karakter.

Vold i nære relasjoner har tradisjonelt vært et tabubelagt område, hvor kvinnefiendtlige holdninger og lite kunnskap har ødelagt for å kunne ivareta ofrenes rettssikkerhet.

Å utsettes for vold av nåværende eller tidligere samlivspartner over lengre tid, kanskje mange år, fører til nedbrytelse av selvbildet og følelsen av egenverd forsvinner. Ofte vil ofrene derfor paradoksalt nok slite med skam og skyldfølelse for den volden som påføres dem.

Det er en grunnleggende menneskerettighet å kunne leve et liv uten vold eller frykt for vold. For den som lever i et forhold hvor man blir mishandlet enten psykisk, fysisk eller seksuelt, er det viktig å vite at man kan få hjelp til å bryte ut av dette ved å oppsøke et krisesenter eller ved henvendelse til politiets familievoldskoordinator.

Dersom man er utsatt for vold fra sin samboer eller ektefelle, eller er utsatt for tvangsgiftemål, vil man ha krav på advokat på det offentliges bekostning.

Advokaten vil kunne gi råd og veiledning før en eventuell anmeldelse av forholdet til politiet og dersom man velger å anmelde forholdet vil man ha rett til at advokaten bistår under avhøret og i all annen kontakt med politiet videre i prosessen.

I tillegg vil advokaten hjelpe med å søke om voldsalarm og begjære besøksforbud dersom dette ansees nødvendig.

Advokaten vil også bistå ved å fremsette erstatningskrav overfor voldutøver i forbindelse med en eventuell straffesak og/ eller hjelpe ved søknad om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Vold i nære relasjoner omfatter også tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.