ADVOKATFIRMAET

TRINE RJUKAN

Voldsoffererstatning

Den som har vært utsatt for vold av ulik karakter, herunder voldtekt og seksuelle overgrep, eller en lignende straffbar handling som har preg av vold eller tvang, kan ha rett til erstatning fra staten. Dersom voldsofferet dør, kan de etterlatte ha krav på erstatning.

For å kunne ha rett til erstatning fra staten etter denne ordningen, må man være påført en personskade av fysisk og/ eller psykisk karakter. Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar handling. Videre må skadelidte/ voldsofferet ha anmeldt forholdet til politiet. Det er ikke noe krav om at skadevolder har blitt dømt eller straffet for forholdet.

Voldsoffererstatningen kan dekke erstatning for økonomisk tap som for eksempel utgifter til medisinsk behandling og erstatning for ødelagte klær, påført og fremtidig inntektstap, ménerstatning hvis du har blitt påført varig og betydelig skade av medisinsk art som følge av voldshandlingen og invaliditetsgraden er på minst 15 %, oppreisningserstatning basert på gjeldende praksis i liknende saker og erstatning til etterlatte som har mistet livet som følge av den straffbare handlingen.